Založ si blog

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (61)

Ako konali úrady spejené s Ficovým režimom…!

 

Adresát: Okresný úrad v sídle kraja

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

e-mailová adresa: oszp.bb@minv.sk

Vec: Sťažnosť podávaná Okresnému úradu v sídle kraja, Odboru starostlivosti o životné prostredie Banská Bystrica, vo veci nezákonného konania Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Podávam týmto sťažnosť smerovanú proti konaniu Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, proti konaniu jeho vedúceho Ing. Dušanovi Berkešovi, proti pracovníčkam odboru Ing. Helene Nogovej a Ing. Zlatici Beňovej, Z dôvodu úmyselnej spolupráce na ničení biotopov rastlín a živočíchov európskeho významu, chránených zákonmi SR a medzinárodnými dohovormi, ktorých signatárom je aj SR, a teda tieto dohovory sú súčasťou právneho poriadku SR.

O d ô v o d n e n i e

Občianske združenie Kremnické vrchy pre život zaslalo Okresnému úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie list datovaný 15.11.2017, kde mu oznamuje, že REGOS, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zasypala novo sa vytvárajúcu mokraď v mieste začatej ťažby bentonitu v katastri obcí Bartošova Lehôtka a Horná Ves v okrese Žiar nad Hronom. Kópia listu je v prílohách. Na tento list odpovedal okresný úrad listom sp. zn.: OU-ZH-OSZP-2018/000591, č. záznamu 0002955/2018 zo dňa 23.01.2018, kde v komentári k odseku 2 popiera predchádzajúcu existenciu mokrade. Toto tvrdenie je nepravdivé ako dokladá ďalšia príloha kópie listu: Nespochybniteľným listinným dôkazom, vydaným štátnou autoritou Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, je list číslo 5153-27057/45/2015/Dan zo dňa 21.09.2015 (príloha č. 1) kde je jednoznačne konštatované, citujem: „Odlesnením a skrývkou realizovanou spoločnosťou REGOS s.r.o. v ťažobnom priestore bentonitového lomu (parcela KN-C č. 499/9 v k. ú. Bartošova Lehôtka) došlo k odkrytiu rašeliniska a zároveň k zmene vodného režimu na ploche lomu a v jeho okolí.“, koniec citátu.

Ďalej okresný úrad neustále opakuje že v priestore mimo lomu bol objavený 1 exemplár salamandry škvrnitej. Toto je úmyselne zavádzajúce tvrdenie, pretože pracovník ktorý hľadal jej výskyt, po prvom nájdení úmyselne prestal v ďalšom

1

vyhľadávaní pretože jeden exemplár mu stačil na potvrdenie výskytu, pretože je mu známe že salamandry sa vyskytujú v mnohopočetných komunitách. Napriek tomu, že som na tento fakt upozorňoval Ing. Nogovú táto neustále zavádzajúco opakuje verziu o nájdení jedného jedinca.

V ďalšom liste Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, adresovaného OZ Kremnické vrchy pre život, sp. zn. 3223-25050/45/2017/Mat. Zo dňa 07.08.2017, uvádza , citujem: „V čase obhliadky vykonanej dňa 30.05.2017 bol v ťažobnej jame zistený výskyt juvenilného štádia nezistených obojživelníkov.“ a ďalší citát: „V stanovisku ŠOP SR Správy CHKO Štiavnické vrchy č. CHKOŠV/14-001/2017 zo dňa 28.04.2017 bolo uvedené, že počas obhliadky parcely C KN č. 495 v k. ú. Dolná Ves dňa 27.04.2017 bol zaznamenaný v okolí rašeliniska výskyt salamandry škvrnitej v počte 7 ks“. koniec citátu.

Popri tom má Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, podľa záznamu č. 7208-37922/45/2016/Dan zo dňa 28.11.2016 má poznatok, že dňa 10.04.2016 za vhodných etologických podmienok a času kladenia lariev do reprodukčných vodných tokov bolo popri potoku Snoža od obce Bartošova Lehôtka po ťažobné miesto evidované 186 (slovom stoosemdesiat šesť) jedincov salamandry. V tom čase sa inštinktívne zdržiavajú pri vodných tokoch iba samičky a to ešte nie je celý zmieňovaný vodný tok. Takže celkový počet v celom údolí odhadovaný na viac ako 500 jedincov je reálny.

Ing. Beňová, ktorá je na úrade zodpovedná za vodné hospodárstvo nenavrhla žiadne reálne a vymáhateľné opatrenie aby sa predišlo znečisteniu tohto vodného toku ťažbou. Jeho už mierne znečistenie by znamenalo jeho zánik ako reprodukčného biotopu salamandry škvrnitej.

Ak aj je údolie považované za chránené v stupni č. 1, ak sa v tom území vyskytnú druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, podľa môjho názoru sa náleziská a ich prirodzené a reprodukčné biotopy automaticky presúvajú do stupňa č. 5, aj keď to zákon nehovorí explicitne, ale z povahy veci a logiky to vyplýva. Ale to si necháme objasniť Národnou radou SR.

Na základe uvedeného vás žiadam ako vyšší stupeň úradu o príslušné právne konzekvencie.

V Bartošovej Lehôtke dňa 15. februára 2018

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (60)

05.07.2020

To sa stalo dňa 20. mája 2020 (po voľbách do NR) Skontrolujte si svoj majetok, či ho nenapala svojím rozhodním Tisícročná myš…! Pozrite si ste kto dnes o tom a ako rozhoduje. https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/552858-nasilnickych-farmarov-vylucime-z-podohospodarskych-podpor-povedal-micovsky/ Násilníckych farmárov vylúčime z pôdohospodárskych podpor, povedal [...]

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (59)

28.04.2020

Ako Ficov režim zareagoval na môj podnet ktorý uvádzam v prílohe Zareagoval na mňa tak, že v spojení s oligarchami poslal na mňa políciu. Orgány štátnej moci museli reagovať podľa ich pokynov a museli popierať, že vláda narúša medzinárodné dohovory. Za dvanásť rokov následne olicharchovia robili s prírodou čo chceli, bez ohľadu na spôsobené škody, ktorých náprava [...]

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (58)

13.04.2020

Citát: „Les vnímajú ako zložitý organický systém, v ktorom sa uskutočňuje množstvo biologických procesov. Tie sú vzájomne prepojené a ľudia im rozumejú veľmi málo.“ (Autori sú uvední nižšie) Príčina je v tom, že majitelia lesov ktorí namiesto prirodzenéno odtoku živelne vypúšťajú nekontrolované nadmerné množstvo vody z lesov. Lesy sú majetkom [...]

Zabawa w chowanego

Poľského kňaza známeho z dokumentu o zneužívaní maloletých odsúdili na tri roky väzenia

08.03.2021 23:00

Podľa dokumentu kňaz zneužíval mladistvých zhruba štvrťstoročie, a to údajne za tichej ochrany vysokých cirkevných predstaviteľov.

Bate / Guinea /

Séria výbuchov v Rovníkovej Guinei si vyžiadala 98 obetí a 615 zranených

08.03.2021 22:38

Výbuchy nastali v skladoch munície a výbušnín na základni v prístavnom meste Bata, ekonomickom uzle krajiny, a spôsobili devastáciu budov v areáli i nespočetného množstva domov v okolitých štvrtiach.

Kiska / Čaputová /

Čaputová sa stretla s Kiskom. Niektoré výzvy sa podľa nich ani zmenou vlády zatiaľ nenaplnili

08.03.2021 19:20

Nebýva v politike zvykom, že nástupca so svojím predchodcom vo funkcii majú dobré vzťahy aj podobné pohľady na politický vývoj, priblížila prezidentka.

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.