Založ si blog

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (44)

Motto: Kam nemôže čert, tam pošle Sakovú…!

Denisa Saková, predtým ako sa stala ministerkou vnútra bola štátnou tajomníčkou na tom istom ministerstve, vtedy riadenom ministrom Kaliňákom. Štátnou tajomníčkou bola pre oblasť riadenia štátnej správy, teda aj správy v moci Okresných úradov a teda aj Odborov pre starostlivosť o životné prostredie.

Toto riadenie bolo účelové, určené len pre udržiavanie Ficovho režimu. A vôbec nebolo zamerané na všeobecnú spokojnosť a blaho všetkých občanov štátu.

Tu uvádzam nepochybný príklad:

Odosielateľ: T. I., Bartošova Lehôtka , 967 01 Kremnica, člen Občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život, Bartošova Lehôtka, 967 01 Kremnica

e-mailová adresa: tivan45@gmail.com

Adresát: Okresný úrad v sídle kraja

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

e-mailová adresa: oszp.bb@minv.sk

Vec: Sťažnosť podávaná Okresnému úradu v sídle kraja, Odboru starostlivosti o životné prostredie Banská Bystrica, vo veci nezákonného konania Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Podávam týmto sťažnosť smerovanú proti konaniu Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, proti konaniu jeho vedúceho Ing. Dušanovi Berkešovi, proti pracovníčkam odboru Ing. Helene Nogovej a Zlatici Beňovej, Z dôvodu úmyselnej spolupráce na ničení biotopov rastlín a živočíchov európskeho významu, chránených zákonmi SR a medzinárodnými dohovormi, ktorých signatárom je aj SR, a teda tieto dohovory sú súčasťou právneho poriadku SR.

O d ô v o d n e n i e

Občianske združenie Kremnické vrchy pre život zaslalo Okresnému úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie list datovaný 15.11.2017, kde mu oznamuje, že REGOS, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zasypala novo sa vytvárajúcu mokraď v mieste začatej ťažby bentonitu v katastri obcí Bartošova Lehôtka a Horná Ves v okrese Žiar nad Hronom. Kópia listu je v prílohách. Na tento list odpovedal okresný úrad listom sp. zn.: OU-ZH-OSZP-2018/000591, č. záznamu 0002955/2018 zo dňa 23.01.2018, kde v komentári k odseku 2 popiera predchádzajúcu existenciu mokrade. Toto tvrdenie je nepravdivé ako dokladá ďalšia príloha kópie listu: Nespochybniteľným listinným dôkazom, vydaným štátnou autoritou Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, je list číslo 5153-27057/45/2015/Dan zo dňa 21.09.2015 (príloha č. 1) kde je jednoznačne konštatované, citujem: „Odlesnením a skrývkou realizovanou spoločnosťou REGOS s.r.o. v ťažobnom priestore bentonitového lomu (parcela KN-C č. 499/9 v k. ú. Bartošova Lehôtka) došlo k odkrytiu rašeliniska a zároveň k zmene vodného režimu na ploche lomu a v jeho okolí.“, koniec citátu.

Ďalej okresný úrad neustále opakuje že v priestore mimo lomu bol objavený 1 exemplár salamandry škvrnitej. Toto je úmyselne zavádzajúce tvrdenie, pretože pracovník ktorý hľadal jej výskyt, po prvom nájdení úmyselne prestal v ďalšom vyhľadávaní pretože jeden exemplár mu stačil na potvrdenie výskytu, pretože je mu známe že salamandry sa vyskytujú v mnohopočetných komunitách. Napriek tomu, že som na tento fakt upozorňoval Ing. Nogovú táto neustále zavádzajúco opakuje verziu o nájdení jedného jedinca.

V ďalšom liste Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, adresovaného OZ Kremnické vrchy pre život, sp. zn. 3223-25050/45/2017/Mat. Zo dňa 07.08.2017, uvádza , citujem: „V čase obhliadky vykonanej dňa 30.05.2017 bol v ťažobnej jame zistený výskyt juvenilného štádia nezistených obojživelníkov.“ a ďalší citát: „V stanovisku ŠOP SR Správy CHKO Štiavnické vrchy č. CHKOŠV/14-001/2017 zo dňa 28.04.2017 bolo uvedené, že počas obhliadky parcely C KN č. 495 v k. ú. Dolná Ves dňa 27.04.2017 bol zaznamenaný v okolí rašeliniska výskyt salamandry škvrnitej v počte 7 ks“. koniec citátu.

Popri tom má Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, podľa záznamu č. 7208-37922/45/2016/Dan zo dňa 28.11.2016 má poznatok, že dňa 10.04.2016 za vhodných etologických podmienok a času kladenia lariev do reprodukčných vodných tokov bolo popri potoku Snoža od obce Bartošova Lehôtka po ťažobné miesto evidované 186 (slovom stoosemdesiat šesť) jedincov salamandry. V tom čase sa inštinktívne zdržiavajú pri vodných tokoch iba samičky a to ešte nie je celý zmieňovaný vodný tok. Takže celkový počet v celom údolí odhadovaný na viac ako 500 jedincov je reálny.

Ing. Beňová, ktorá je na úrade zodpovedná za vodné hospodárstvo nenavrhla žiadne reálne a vymáhateľné opatrenie aby sa predišlo znečisteniu tohto vodného toku ťažbou. Jeho už mierne znečistenie by znamenalo jeho zánik ako reprodukčného biotopu salamandry škvrnitej.

Ak aj je údolie považované za chránené v stupni č. 1, ak sa v tom území vyskytnú druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, podľa môjho názoru sa náleziská a ich prirodzené a reprodukčné biotopy automaticky presúvajú do stupňa č. 5, aj keď to zákon nehovorí explicitne, ale z povahy veci a logiky to vyplýva. Ale to si necháme objasniť Národnou radou SR.

Na základe uvedeného vás žiadam ako vyšší stupeň úradu o príslušné právne konzekvencie.

V Bartošovej Lehôtke dňa 15. februára 2018

T. I.

Na vedomie:

Ministerstvo životného prostredia SR

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Generálna prokuratúra SR

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (53)

20.08.2019

Prečo je režim nezodpovedný... ! Citujem z článku novinára Andreja Baráta z redakcie Pravda. Jurica: Dnes verejnosti prekážajú v lesoch aj biologické postreky Andrej Barát, Pravda 25.07.2019 viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát

28.07.2019

Klímu by mohlo zachrániť sadenie stromov, tvrdí švajčiarska štúdia ČTK 04.07.2019 22:38 Najúčinnejším opatrením k záchrane klímy je zalesňovanie. Tvrdí to štúdia technickej vysokej viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (51)

13.05.2019

Rozpor medzi Ústavou SR a Banským zákonom Tibor Ivan <tivan45@gmail.com> 16. 5. 2016 12:26 komu: upv@nrsr.sk, robert_madej@nrsr.sk, pzp@nrsr.sk, podatelna@enviro.gov.sk Odosieleteľ: Tibor viac »

maroš žilinka, žilinka, nkú

Objednávka vraždy nebola len na Maroša Žilinku, ale aj na jeho manželku a deti

22.08.2019 16:03

Minulý týždeň sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dozvedel novú informáciu, že zomrieť mal nielen on, ale aj jeho rodina.

blesk v noci

Blesk v poľských Tatrách zabil niekoľko ľudí, viacerých zranil

22.08.2019 15:51

Niekoľko mŕtvych a zranených hlásia z poľskej strany Západných Tatier po tom, ako región zasiahla búrka s bleskami.

Marian Kočner

Threema: Policajti mali Kočnerovi donášať informácie o jeho kauzách aj Kuciakovej vražde

22.08.2019 15:34

Komunikácia cez aplikáciu Threema ukazuje, že Kočner mal informáciu aj o tom, že bude mať vo firme policajnú raziu.

islamský štát, sýria, militanti, bojovníci, povstalci, ozbrojenci, konvoj

V Izraeli obvinili dvoch Arabov z terorizmu, jeden študoval na Slovensku

22.08.2019 14:49

Dvojicu mladíkov, z ktorých jeden študoval medicínu na Slovensku, zatkli ešte v júli tohto roku.