Založ si blog

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (44)

Motto: Kam nemôže čert, tam pošle Sakovú…!

Denisa Saková, predtým ako sa stala ministerkou vnútra bola štátnou tajomníčkou na tom istom ministerstve, vtedy riadenom ministrom Kaliňákom. Štátnou tajomníčkou bola pre oblasť riadenia štátnej správy, teda aj správy v moci Okresných úradov a teda aj Odborov pre starostlivosť o životné prostredie.

Toto riadenie bolo účelové, určené len pre udržiavanie Ficovho režimu. A vôbec nebolo zamerané na všeobecnú spokojnosť a blaho všetkých občanov štátu.

Tu uvádzam nepochybný príklad:

Odosielateľ: T. I., Bartošova Lehôtka , 967 01 Kremnica, člen Občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život, Bartošova Lehôtka, 967 01 Kremnica

e-mailová adresa: tivan45@gmail.com

Adresát: Okresný úrad v sídle kraja

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

e-mailová adresa: oszp.bb@minv.sk

Vec: Sťažnosť podávaná Okresnému úradu v sídle kraja, Odboru starostlivosti o životné prostredie Banská Bystrica, vo veci nezákonného konania Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Podávam týmto sťažnosť smerovanú proti konaniu Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, proti konaniu jeho vedúceho Ing. Dušanovi Berkešovi, proti pracovníčkam odboru Ing. Helene Nogovej a Zlatici Beňovej, Z dôvodu úmyselnej spolupráce na ničení biotopov rastlín a živočíchov európskeho významu, chránených zákonmi SR a medzinárodnými dohovormi, ktorých signatárom je aj SR, a teda tieto dohovory sú súčasťou právneho poriadku SR.

O d ô v o d n e n i e

Občianske združenie Kremnické vrchy pre život zaslalo Okresnému úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie list datovaný 15.11.2017, kde mu oznamuje, že REGOS, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zasypala novo sa vytvárajúcu mokraď v mieste začatej ťažby bentonitu v katastri obcí Bartošova Lehôtka a Horná Ves v okrese Žiar nad Hronom. Kópia listu je v prílohách. Na tento list odpovedal okresný úrad listom sp. zn.: OU-ZH-OSZP-2018/000591, č. záznamu 0002955/2018 zo dňa 23.01.2018, kde v komentári k odseku 2 popiera predchádzajúcu existenciu mokrade. Toto tvrdenie je nepravdivé ako dokladá ďalšia príloha kópie listu: Nespochybniteľným listinným dôkazom, vydaným štátnou autoritou Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, je list číslo 5153-27057/45/2015/Dan zo dňa 21.09.2015 (príloha č. 1) kde je jednoznačne konštatované, citujem: „Odlesnením a skrývkou realizovanou spoločnosťou REGOS s.r.o. v ťažobnom priestore bentonitového lomu (parcela KN-C č. 499/9 v k. ú. Bartošova Lehôtka) došlo k odkrytiu rašeliniska a zároveň k zmene vodného režimu na ploche lomu a v jeho okolí.“, koniec citátu.

Ďalej okresný úrad neustále opakuje že v priestore mimo lomu bol objavený 1 exemplár salamandry škvrnitej. Toto je úmyselne zavádzajúce tvrdenie, pretože pracovník ktorý hľadal jej výskyt, po prvom nájdení úmyselne prestal v ďalšom vyhľadávaní pretože jeden exemplár mu stačil na potvrdenie výskytu, pretože je mu známe že salamandry sa vyskytujú v mnohopočetných komunitách. Napriek tomu, že som na tento fakt upozorňoval Ing. Nogovú táto neustále zavádzajúco opakuje verziu o nájdení jedného jedinca.

V ďalšom liste Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, adresovaného OZ Kremnické vrchy pre život, sp. zn. 3223-25050/45/2017/Mat. Zo dňa 07.08.2017, uvádza , citujem: „V čase obhliadky vykonanej dňa 30.05.2017 bol v ťažobnej jame zistený výskyt juvenilného štádia nezistených obojživelníkov.“ a ďalší citát: „V stanovisku ŠOP SR Správy CHKO Štiavnické vrchy č. CHKOŠV/14-001/2017 zo dňa 28.04.2017 bolo uvedené, že počas obhliadky parcely C KN č. 495 v k. ú. Dolná Ves dňa 27.04.2017 bol zaznamenaný v okolí rašeliniska výskyt salamandry škvrnitej v počte 7 ks“. koniec citátu.

Popri tom má Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, podľa záznamu č. 7208-37922/45/2016/Dan zo dňa 28.11.2016 má poznatok, že dňa 10.04.2016 za vhodných etologických podmienok a času kladenia lariev do reprodukčných vodných tokov bolo popri potoku Snoža od obce Bartošova Lehôtka po ťažobné miesto evidované 186 (slovom stoosemdesiat šesť) jedincov salamandry. V tom čase sa inštinktívne zdržiavajú pri vodných tokoch iba samičky a to ešte nie je celý zmieňovaný vodný tok. Takže celkový počet v celom údolí odhadovaný na viac ako 500 jedincov je reálny.

Ing. Beňová, ktorá je na úrade zodpovedná za vodné hospodárstvo nenavrhla žiadne reálne a vymáhateľné opatrenie aby sa predišlo znečisteniu tohto vodného toku ťažbou. Jeho už mierne znečistenie by znamenalo jeho zánik ako reprodukčného biotopu salamandry škvrnitej.

Ak aj je údolie považované za chránené v stupni č. 1, ak sa v tom území vyskytnú druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, podľa môjho názoru sa náleziská a ich prirodzené a reprodukčné biotopy automaticky presúvajú do stupňa č. 5, aj keď to zákon nehovorí explicitne, ale z povahy veci a logiky to vyplýva. Ale to si necháme objasniť Národnou radou SR.

Na základe uvedeného vás žiadam ako vyšší stupeň úradu o príslušné právne konzekvencie.

V Bartošovej Lehôtke dňa 15. februára 2018

T. I.

Na vedomie:

Ministerstvo životného prostredia SR

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Generálna prokuratúra SR

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (50)

02.01.2019

V decembri poskytol portálu „Dobré noviny“ rozhovor plk. Branislav Diďák, toho času mimo policajnú službu. Avšak mimoriadne aktívny čo sa týka budúcej reorganizácie polície. Odhadujem viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (49)

10.12.2018

Keď pred asi štyritisíc rokmi šiel Feníčan na trh aby predal ťavu a kúpil štyri ovce, prišlo mu divné prečo má vymeniť ťavu za štyri ovce, keď iní berú za jednu ťavu desať. Desať viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (48)

15.10.2018

Kedy odtečie posledná kvapka vody z územia Slovenska možno už počítať nie na milióny rokov, ani na tisíce, ale už na dni. Pozrite sa na naše rieky či potoky, voda z nich zo dňa na deň mizne viac »

Vadimír Putin, Rusko

Dôvera Rusov v Putina klesla na historické minimum

18.01.2019 22:55

Dôveruje mu len 33,4 percenta Rusov.

Antonio Guterres

António Guterres si myslí, že nemá právomoc začať vyšetrovanie Chášakdžího smrti

18.01.2019 22:34

Mandát by mu mohla udeliť len Bezpečnostná rada OSN a za istých okolností aj Valné zhromaždenie OSN.

Euro, peniaze, ekonomika, graf

Vzájomný obchod Slovenska s Nemeckom dosahuje 27 miliárd eur

18.01.2019 22:07

Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú s Nemeckom aktívnu obchodnú bilanciu.

Tijuana, Mexiko, hranice, migranti, karavána

Karavána migrantov z Hondurasu vstúpila na mexické územie

18.01.2019 21:42

Takzvaná Karavána migrantov opustila Honduras v pondelok s cieľom dostať sa do tisíce kilometrov vzdialených Spojených štátov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 72
Celková čítanosť: 114520x
Priemerná čítanosť článkov: 1591x

Autor blogu

Kategórie