Založ si blog

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (8)

Motto:

Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 460/1992 Zbierky, hneď v úvodnej pasáži hovorí:

P R V Á H L A V A

P r v ý o d d i e l

Základné ustanovenia

Čl. 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na

nijakú ideológiu ani náboženstvo.

(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného

práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu

a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby

konal niečo, čo zákon neukladá.

Na začitku bol tento list adresovaný hlavnému banskému úradu, to bolo ešte začitkom decembra 2014 (uvedený skrátený výpis)

Adresát: Hlavný banský úrad

Kammerhofská č. 25

969 50 Banská Štiavnica

e-mailová adresa: hbu@hbu.sk

Vec: Vyžiadanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Čl. I, §1 a §2 a nasl., žiadam Hlavný banský úrad o nasledovné informácie.

Predmet požadovanej informácie:

Otvorenie ťažby, resp. jej fyzická príprava v Obci Bartošova Lehôtka neznámou ťažobnou spoločnosťou nešpecifikovanej horniny v lokalite lokalizovanej súradnicami podľa GPS E18°54”9” (18,90256) a N48°39’35” (48,65969).

V zmysle špecifikovaného predmetu, ako fyzická osoba dotknutá touto ťažbou, požadujem informácie:

1. Ktorý podnikateľský subjekt dostal od banských úradov povolenie k ťažbe, jeho firemnú identifikáciu a sídlo?

2. Či banský úrad riadne nariadil, aby ťažobná lokalita bola označená hneď na začiatku ťažby?

3. Aká hornina je predmetom ťažby, aké sú jej vplyvy a vplyvy ťažby na obyvateľstvo?

4. Aké bolo prejednanie ťažby s dotknutými občanmi (susediace pozemky). a s obcou Bartošova Lehôtka a ak nebolo, tak z akého dôvodu?

5. Aké pozemné dopravné cesty pre premávku ťažkej zemnej techniky a nákladných automobilov, boli pre ťažbu určené?

6. Akým spôsobom boli prejednané vzťahy so štátnou ohranou prírody, najmä čo sa týka zákonom chránených druhov živočíchov a rastlín?

7. Kto povolil v mieste ťažby zničenie biotopu zákonom chránenej rosičky okrúhlolistej, s počtom zničených stoviek jednotlivých rastlín?

8. Kto povolil v mieste ťažby zničenie biotopu zákonom chránenej salamandry škvrnitej a jej zničenie v desiatkach kusov?

9. Povolil banský úrad zmenu horského potoka na odkalovací recipient ťažby horniny?

10. Bude sa ťažená hornina spracovávať mechanicky a prípadne aj chemicky v mieste ťažby a v jej blízkosti?

Komentár k uvedeným požiadavkám o informácie

Približne od 10. novembra 2014 začali cez úzku uličku premávať smerom od obce k vyznačenej lokalite, ťažké mechanizmy a ťažké nákladné autá typu Tatra 815 a poškodzovať túto obecnú cestu v dĺžke cca 150 m svojou váhou, keďže táto má nosnosť len do 6 t. Ulička má šírku vozovky maximálne 2,6 m.

Neskôr začali cez súbežný, predtým čistý horský potok, pretekať hlušinové husté kaly. Potok je tiež svojim okrajovým svahom vzdialený od cesty len asi 1,5 m, t.j. je tiež narúšaná pevnosť jeho brehov.

Na mieste ťažby, ktorá je zatiaľ na ploche cca 1 ha, predtým existovala mokraď, ktorá bola biotopom zákonom chránenej rastliny Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) v počte stoviek rastlín. Ďalej táto mokraď bola biotopom zákonom chránenej Salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) v počte desiatok kusov a v potoku sa začal obnovovať aj výskyt raka potočného.

Okrem uvedených požiadaviek o informovaní, podávam tento list ako podnet Generálnej prokuratúre SR, k prevereniu či skutkami pri tejto činnosti nedošlo k naplneniu skutkových podstát trestných činov v zmysle Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, a to podľa § 303 a 304 Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, ďalej § 305 ods.(1) písm. a), b),c) a d) Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. Ďalej v ostatných veciach, ako ohrozenie majetku fyzických osôb, zníženie bonity ich majetku a poškodzovanie majetku obce, a či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty podľa § 327 Ods .(1) a (2) Marenie úlohy verejným činiteľom. Prípadne iných činov podľa posúdenia orgánmi činnými v trestnom konaní.

Súčasne žiadam príslušné dotknuté orgány k primeranému zásahu, aby nedochádzalo k prípadným ďalším škodám, či k prípadnému napĺňaniu skutkovej podstaty trestnej činnosti.

V Bartošovej Lehôtke dňa 09. decembra 2014

Keď sa vyjasnila dovtedy utajovaná identita ťažobnej spoločnosti prišli dôkazy o nelegálnom povolení ťažby banským úradom.

Zápisnica o otvorení ťažby…, je hlavným dokumentom na základe ktorého firma, otvorila ťažbu bentonitu na ložisku Dolná Ves v katastri obce Bartošova Lehôtka. Kópiu tejto Zápisnice… som získal legálnou cestou od Banského úradu Banská Bystrica. V mojej argumentácií, že firma nemá všetky platné doklady k otvoreniu ťažby, a napriek tomu ju otvorila, som sa opieral o tento úradný doklad. Predovšetkým v zozname dokumentácie nie sú dokumenty od príslušných úradov a to:

Firma nemá osobitný súhlas na ťažbu v mokradi a ani k meneniu stavu následného prirodzeného vodného toku, ako to vyplýva podľa Zákona č. 543 zo dňa 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny, §-u 12, Prvý stupeň ochrany, písm. a).

Banský úrad nie je zo zákona na takýto súhlas kompetentný. Tým je Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom. Tento mi vydal na moje vyžiadanie písomný doklad, že firma nepožiadala o takýto súhlas a ani jej nebol vydaný.

Nemá povolenie na znečisťovanie a odvádzanie odtokových vôd, ako to vyžaduje zákon o vodách č. 364 Zákon z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Napriek tomu banský úrad vydal povolenie k otvoreniu ťažby v rozpore s týmto zákonom. A to § 21 Povolenie na osobitné užívanie vôd (1).

Kompetentným úradom je v tomto prípade orgán štátnej vodne správy, t.j. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie a nie Banský úrad.

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie mi aj v tomto prípade vydal písomný doklad o tom, že firma nepožiadala o doklad o odtokových vodách a ani jej nebol vydaný.

V zápisnici… nie sú uvedené okolnosti na mieste ohliadky (výraz používaný v banskom zákone). Osoby podpísané v zápisnici pravdepodobne ani na mieste neboli prítomné. Ak by sa ohliadka skutočne realizovala na mieste, je nepochybné, že by účastníci postrehli, že ide o rozsiahlu mokraď s plochou cca 1 500 m² z celkovej určenej ťažobnej plochy 8 525 m², t.j. 17,6 %. Predpokladám tiež, že počas skutočnej ohliadky by starosta obce Bartošova Lehôtka pripomenul, že v mokradi sa nachádzajú chránené rastliny a živočíchy, pretože má o tom vedomosti. O takomto upozornení však nie je v Zápisnici žiadna zmienka. Ide teda o neopomenuteľné náležitosti v zmysle Zákona č. 71/1967 Z.z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Následkom bolo podstatné zničenie biotopu zákonom chránenej rastliny Rosičky okrúhlolistej a poškodenie reprodukčného vodného toku Salamandry škvrnitej.

Doterajšia škoda na chránených biotopoch vypočítaná vyšetrovateľkou kriminálnej polície Žiar nad Hronom z podkladov Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom a plochy mokrade o ktorej som predložil reálne podklady, je cca 2,2 milióna Euro. Výpočet bol uskutočnený v zmysle Trestného zákona, Zákon č. 300/2005 z 20. mája 2005 Z.z., § 124, ods. (1) a ods. (3) a § 125, ods. (1), pričom už ide o škodu klasifikovanú ako veľkého rozsahu, a § 126, ods. (2) Z.z.

Dnes od prvého podnetu uplynuli takmer dva roky… a nič sa nestalo, stav je popísaný v časopise Život na: http://zivot.cas.sk/clanok/32192/prestahuju-rastliny-tazba-bentonitu-v-kremnickych-vrchoch-likviduje-biotop-europskeho-vyznamu

Vlastne stalo sa, dnes je vyšetrovaný a hnaný pred súdy i na podklade úradmi štátu dôkazne sfalšovaných podkladov, Ficovými Urválkami a Bacílkami, autor prvotného upozornenia na nezákonnú činnosť Ficovho režimu.

Vo štvrtok 17. novembra 2016 sa koná v mieste otvorenia ťažby verejná obhliadka so zdokumentovaním skutkového stavu už takmer dva roky ničenej mokrade, odborne garantovanej biológom, pozývané sú médiá a úrady životného prostredia a samozrejme široká verejnosť. Lebo…! viac veríme vlastným očiam ako Ficovmu režimu, ktorý nás prostredníctvom Urválkových a Bacílkových úradov presviedča o opaku.

Miesto stretnutia Bartošova Lehôtka v okrese Žiar nad Hronom o 10:00 hod. pred kultúrnym domom v strede obce.

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (17)

12.07.2017

Ficov režim si koleduje o ďalší diplomatický demarš od OSN. Nedávno SR obdržala od OSN demarš za zničenie bukových lesov, rabovaní na ktorom sa dôkazne podieľal Ficov režim viď. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/firme-ministra-zigu-dari-obchoduje-so-statnym-drevom.html?utm_source=pluska&utm_medium=topbox&utm_campaign=sprava-topbox viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (16)

29.06.2017

Ficov režim sa zamotáva do vlastných sietí klamstiev a podvodov Každý minister „dostal“ spolupracovníka, ktorého musel poslúchať Zdroj informácie (výber z článku): http://www.tyzdennikkoment.sk/kazdy-minister-dostal-spolupracovnika-ktoreho-musel-posluchat/ viac »

Tancovala rybka s rakom a Kaliňák s Baštrnákom. ..

20.06.2017

Na stránke https://www.youtube.com/watch?v=8aKjBOrrbgo je krásna pesnička s podmanivou melódiou. Hodí sa k nej refrén "Tancovala rybka s rakom a Kaliňák s Baštrnákom..." Len treba doplniť ďalšie viac »

sestry, domáce ošetrenie

Na ošetrovanie doma chýbajú sestry

21.07.2017 12:00

Ošetrenie doma potrebuje čoraz viac ľudí, zdravotné sestry však nestíhajú všetkým kvalitne pomáhať. Situácia sa podľa Slovenskej komory sestier bude zhoršovať.

Trump rusko bábika USA

CIA: Rusko chce ovplyvňovať situáciu v USA

21.07.2017 11:52

Rusko bude pokračovať v zasahovaní do amerických vnútorných záležitostí, uviedol šéf CIA. Vzťahy dvoch hegemónov komplikuje aj vyšetrovanie financií Donalda Trumpa pre jeho údajné prepojenia na Rusko.

Trump

Americký súd potvrdil pozastavenie platnosti Trumpovho dekrétu

21.07.2017 11:33

Federálny sudca neumožnil platnosť Trumpovho dekrétu o obmedzení dotácií mestám, ktoré odmietajú spolupracovať s imigračnými úradmi.

Ústredie práce, práca

Počet ľudí v hmotnej núdzi klesá, medziročne sa znížil o 16-tisíc poberateľov

21.07.2017 11:14

Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v júni tohto roka 90,1-tisíca osôb. Oproti máju išlo o pokles o 2,4-tisíca ľudí.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 35608x
Priemerná čítanosť článkov: 1272x

Autor blogu

Kategórie