Založ si blog

Oznámenie Slovenskému ramsarskému výboru

Otvorený list Ministerstvu životného prostredia

Adresát:
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenský ramsarský výbor
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Vec: Oznámenie Slovenskému ramsarskému výboru o výskyte významných lesných mokradí v katastroch obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves v okrese Žiar nad Hronom

Oznamujem týmto Slovenskému ramsarskému výboru výskyt významných lesných mokradí s pestrým bioživotom v katastrálnych územiach obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves v okrese Žiar nad Hronom, ktoré sú rozložené v Kremnickom pohorí na ploche približne štyridsať až päťdesiat hektárov a to v údolí s miestnym názvom Snoža. Súčasťou mokradí sú aj stráne údolia, ktoré záchytom vody v lesnom a machovitom poraste uvedené mokrade zavodňujú, s plochou nad sto hektárov.

Odôvodnenie

Unikátny prírodný vodný režim so zákonom chránenými mokraďami, biotopmi, chránenými rastlinami a živočíchmi v údolí Snoža v katastroch obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves sa nachádza v Kremnickom pohorí približne v tomto zemepisnom priestore:
18,89194 E – 48,65213 N – 18,89417 E – 48,67351 N – 18,9067 E – 48,67555 N – 18,90095 E – 48,63087 N
Aký je unikátny prírodný vodný režim tohto údolia.
V mieste dnešnej otvorenej ťažby bentonitu je sútok troch lesných vodných tokov. Tieto vody odtekajú z rašelinových mokradí vyskytujúcich sa na celkovej ploche cca 40 – 50 hektárov.
Hlavný tok je z väčšej mokrade asi tristo metrov od ťažby, k nemu sa pripája ešte pred ťažbou ľavobrežný prítok s menšími mokraďami a sútok s poškodenou mokraďou v mieste otvorenia ťažby. Priamo v mieste ťažby sa pripája ďalší ľavobrežný prítok z mokrade mimo ťažby. Tento prítok je však dosť obmedzený, pretože na hornom toku je z ďalšej rozsiahlejšej mokrade odber vody do vodárenskej sústavy obce Dolná Ves. Pod miestom ťažby v smere toku je ďalší pravobrežný prítok z mokrade. Túto mokraď však využívajú k bahneniu diviaky a tiež v období sucha neprispieva vodou k toku, ale vodu len zadržiava. Najvýznamnejším prítokom je poškodená mokraď, ktorá udržiava základný prietok vo vodnom toku, ktorý je reprodukčným biotopom salamandry.

V čom je unikátnosť vodného režimu.
Hlavne v tom, že mokrade zadržiavajú vo vrstve rašeliny zrážkové vody z celého údolia, ktoré je v zbernej časti vejárovite rozvinuté do plochy nad sto hektárov lesa. Zberané vody sú akumulované v mokraďovej rašeline, ktorá mení svoj objem podľa dostatku či nedostatku zrážok. Pritom trvale aj v najväčších suchých obdobiach zachytenú vodu rašelina uvoľňuje do vodného toku.

Po tísícročia (ak nie milióny rokov) to takto funguje a preto sa v mokradi darí rosičke a v následnom vodnom toku s krištáľovo čistou vodou aj salamandre. Ale aj iným živočíchom, ako sú skokany, žaby, užovka stromová a užovka hladká, slepúch lámavý a aj rôznym druhom machov a lišajníkov a hubám. Vyskytuje sa tu aj doposiaľ odborne bližšie neidentifikovaná orchidea. Nad otvorenou časťou toku sú v letných mesiacoch pozorované vážky a vyskytol sa aj prípad pozorovania motýľa kolibríkovitého (lišaj marinkový, lat. Macroglossum stellatarum).

Súčasný stav mokradí:

V novembri roku 2014 v údolí s miestnym pomenovaním Snoža, otvorila ťažbu bentonitu firma z Bratislavy. Otvorenie ťažby bolo na základe povolenia vydaného Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici a to v utajovanom režime pred verejnosťou. Následkom bolo zničenie mokrade s výskytom zákonom chránenej Rosičky okrúhlolistej (Droseria rotundifolia), ktorá bola bágrovaním zničená približne na deväťdesiat percent, zostal len ostrovček mimo otvárania ťažby. Bola však vo svojom prirodzenom vodnom režime zničená aj biotopická mokraď rosičky. Následný odtok vody z mokrade pokračuje vodným tokom, ktorý je reprodukčným biotopom zákonom chráneného živočícha Salamandry škvrnitej (Salamandra Salamandra), až po sútok s väčším tokom, ktorým je Kremnický potok. Vypúšťaním odtokových vôd, znečistených ťažbou, došlo k zaneseniu skalného podložia toku a tým k zničeniu sladkovodného planktónu, ktorý je obživou lariev salamandry, ktoré sa v toku vyvíjajú takmer rok. Čiže aj tento biotop je poškodený a ročný prírastok salamandry bol podstatne znížený. Firma však podľa dokumentu o otvorení ťažby, nemá povolenie na znečisťovanie a odvádzanie odtokových vôd, ako to vyžaduje zákon o vodách č. 364
ZÁKON z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Napriek tomu banský úrad vydal povolenie k otvoreniu ťažby v rozpore s týmto zákonom, a ani súhlas na ťažbu v mokradi a na pozmeňovanie pomerov v následnom vodnom toku.
A to § 21 Povolenie na osobitné užívanie vôd
(1) Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak nejde o používanie vôd podľa § 18 až 20
a) pri povrchových vodách na
1. ich odber,
2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,
3. využívanie ich hydroenergetického potenciálu,
b) pri podzemných vodách na
1. ich odber,
2. ich akumuláciu,
3. ich čerpanie na účel znižovania ich hladiny,
4. umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou,
c) na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,
d) na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, atd.
Predmetnej činnosti ťažby bentonitu sa dotýkajú písm c.) a d) zákona.

Ďalej firma nemá osobitný súhlas na ťažbu v mokradi a ani k meneniu stavu následného prirodzeného vodného toku, ako to vyplýva podľa Zákona č. 543 zo dňa 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny, §-u 12,

Prvý stupeň ochrany, písm. a), ktorý hovorí:
Na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje ochrana podľa § 17 až 31, platí prvý stupeň ochrany, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na,
a) vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä na ich úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, okrem vykonávanie týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom.

Vecný výsledok dokumentovania na mieste popísané v liste Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Banská Bystrica, adresovaného biológovi pod číslom 5153-27057/45/2015/Dan, zo dňa 21.09.2015, z ktorého citujem:
„Odlesnením a skrývkou realizovanou spoločnosťou v ťažobnom priestore bentonitového lomu (parcela KN-C č. 499/9v k.u. Bartošova Lehôtka) došlo k odkrytiu rašeliniska a zároveň k zmene vodného režimu na ploche lomu a v jeho okolí. Odlesnenie vo všeobecnosti zapríčiňuje významný pokles intercepcie (zadržiavanie zrážkovej vody na povrchu pôdy) a zvýšenie odtoku vody z odlesnenej pôdy. Realizáciou skrývky sa znížila úroveň terénu v smere gravitačného spádu vody, čo taktiež prispieva k úniku vody z vyššie položeného rašeliniska. Rašelinisko sa nachádza na podklade bentonitov, ktoré sú pre vodu nepriepustné. Zrážková voda teda nemôže presakovať do nižších pôdnych horizontov a bude sa akumulovať v najnižšom bode terénu – v ťažobnej jame. Zmenou vodného režimu v takomto rozsahu môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu Prechodné rašeliniská a trasoviská kód Ra3, kód NATURA 7140.“, koniec citátu.
A ešte názor jedného vedeckého pracovníka, ktorý v údolí skúmal živočíšnu skupinu bezstavovcov, uverejnený na: http://www.peticie.com/forum/153180/start/25
„Pretože lokalitu som osobne navštívil za účelom inventarizácie bezstavovcov a môžem potvrdiť jej jedinečnosť v Kremnickom pohorí. Teda nejde len o indikačnú a chránenú rosičku! SR nemôže mať všade CHKO a parky (i keď na to stále má) a preto by na tejto lokalite mal zvíťaziť zdravý rozum-najvyšší stupeň ochrany v štatúte rezervácie a teda maloplošného územia!“

Keďže Slovenská republika je signatárom Ramsarského dohovoru a k ochrane mokradí má v zmysle uvedenej konvencie zriadený trvalý Slovenský ramsarský výbor, obraciam sa k nemu so žiadosťou, aby uvedené mokrade aj s biotopmi zaregistroval a aby sa Slovenská republika aj riadila podľa tohto medzinárodného záväzku.
V Bartošovej Lehôtke dňa 05. mája 2016

Stály Slovenský ramsarský výbor doteraz na list nereagoval!

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (18)

10.08.2017

Ficov režim je zodpovedný za právny stav Slovenskej republiky. A tento právny stav je dôkazne rozvrátený samotným režimom. Štátna správa Ficovho režimu je úplne paralyzovaná. Podľa zákonov viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (17)

12.07.2017

Ficov režim si koleduje o ďalší diplomatický demarš od OSN. Nedávno SR obdržala od OSN demarš za zničenie bukových lesov, rabovaní na ktorom sa dôkazne podieľal Ficov režim viď. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/firme-ministra-zigu-dari-obchoduje-so-statnym-drevom.html?utm_source=pluska&utm_medium=topbox&utm_campaign=sprava-topbox viac »

Ficov režim je nebezpečný pre občanov i pre štát (16)

29.06.2017

Ficov režim sa zamotáva do vlastných sietí klamstiev a podvodov Každý minister „dostal“ spolupracovníka, ktorého musel poslúchať Zdroj informácie (výber z článku): http://www.tyzdennikkoment.sk/kazdy-minister-dostal-spolupracovnika-ktoreho-musel-posluchat/ viac »

Španielsko, mapa, Madrid

Španieli zastrelili piatich mužov, chceli zrážať autom chodcov

18.08.2017 03:00

Španielska polícia v piatok zabila päť ľudí, ktorí sa pokúsili zrážať chodcov v osobnom automobile v meste Cambrils.

Barcelona, útok

Svetoví politici a aj športovci odsúdili útok v Barcelone

17.08.2017 22:07, aktualizované: 18.08.2017 00:16

Pri teroristickom útoku v metropole Katalánska zomrelo najmenej 13 ľudí a viac ako 100 bolo zranených.

fico

Fico: Konal som razantne, ale korektne

17.08.2017 20:00

Premiér Robert Fico je presvedčený, že vládni partneri sú schopní pokračovať ďalej. O situácii v koalícii poskytol exkluzívny rozhovor denníku Pravda.

Smolíková

Povedie ministerstvo školstva Smolíková?

17.08.2017 19:00

Takmer po roku a pol úradovania skladá minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) zbrane. Nohy mu podrazilo pochybné rozdeľovanie eurofondov za 600 miliónov eur.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 37556x
Priemerná čítanosť článkov: 1295x

Autor blogu

Kategórie